ZARZĄDZENIE NR 1/2017
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Sochaczewie w związku ze zmianą organizacyjną dotyczącą czasu pracy tut. Inspektoratu, zarządza, że dnia 20.06.2017r Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Sochaczewie z siedzibą przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 65, będzie czynny w następujących godzinach:
- poniedziałek od godz. 8.00 do godz. 17.00
- wtorek – piątek od godz. 8.00 do godz. 16.00
z zastrzeżeniem, że każdy czwartek jest dniem pracy wewnętrznej Inspektoratu.

I N F O R M A C J A

Nowy adres: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Sochaczewie
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 65,
96-500 Sochaczew.

DZIEŃ 2 MAJA 2019r. (CZWARTEK) JEST DNIEM WOLNYM OD PRACY DLA PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO INSPEKTORATU NADZORU BUDOWLANEGO W SOCHACZEWIE W ZAMIAN W DNIU 11.05.2018r. (SOBOTA) PINB CZYNNY W GODZ. 08.00 – 16.00

Zgodnie z art. 12,13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanego dalej Rozporządzeniem z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego z siedzibą w Sochaczewie przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego 65
2.Inspektorem Ochrony Danych w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Sochaczewie jest Tadeusz Jaworski, tel. 46 864 18 09; e-mail pinb@powiatsochaczew.pl
3.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań ustawowych na podstawie ustawy o samorządzie powiatowym, Kodeksu postępowania administracyjnego i innych przepisów prawa niezbędnych do realizacji zadań ustawowych.
4.Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy i podmioty na podstawie przepisów prawa;
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji mię-dzynarodowej;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych, rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. (Dz. U. Nr 14, poz. 67 z późn. zm.), licząc od początku roku następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprosto¬wania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;< br> 8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarza¬nie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.;
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie pozostawienie sprawy bez rozpatrzenia.