Zadania nadzoru budowlanego


Zadania nadzoru budowlanego wykonują następujące organy (art. 80 ust. 2 ustawy Prawo budowlane z 1994r z późn.zm.):

Do właściwości (art.83 ust.1 ustawy Prawa budowlanego) powiatowego inspektora nadzoru budowlanego, jako organu pierwszej instancji należą zadania i kompetencje, o których mowa w:Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego jest organem wyższego stopnia w stosunku do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego (art.83 ust.2) oraz organem pierwszej instancji w tych sprawach, w których w zakresie administracji architektoniczno-budowlanej organem pierwszej instancji jest Wojewoda (art. 83 ust.3)